Studije trećeg nivoa

Doktorske akademske studije traju najmanje tri godine sa obimom od najmanje 180 ESPB uz prethodno trajanje osnovnih i master akademskih studija od najmanje pet godina i obimom od najmanje 300 ESPB. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih akademskih studija.

Doktorat nauka može da stekne lice sa završenim studijama medicine i završenom specijalizacijom, na osnovu odbranjene disertacije sanovane na radovima objavljenim u vrhunskim svetskim časopisima.

Između različitih studijskih programa može se vršiti prenošenje ESPB bodova u skladu sa kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova propisanim opštim aktom Univerziteta.


Studije trećeg nivoa

Doktorske studije

Studijski program Trajanje ESPB Zvanje Fakultet Polje nauke
Krivično pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – pravne nauke Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Privredno Pravo 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka - pravne nauke Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Poslovna ekonomija 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – ekonomske nauke Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Društveno-humanističko polje
Inženjerski menadžment u agrobiznisu 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka- industrijsko inženjerstvo/ inženjerski menadžment Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Tehničko-tehnološko polje
Ekologija 3 školske godine (6 semestara) 180 Doktor nauka – ekološke nauke Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Prirodno-matematičko polje
Integralno-razvojni menadžment 3 školske godine (6 semestera) 180 Doktor nаukа u oblаsti menаdžment i biznis Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu Društveno-humanističko polje
Studije stomatologije 3 školske godine (9 trimestara) 180 Doktora medicinskih nauka – stomatologije Stomatološki fakultet u Pančevu Medincinsko polje
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g