Organi Univerziteta

 • Organ Upravljanja - Savet

  Članovi Saveta

  • dr Marijana Carić, redovni profesor, predsednik, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • dr Marko Carić, redovni profesor, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
  • Olga Carić mast.inž.arh., član, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • dr Dušanka Đurđev, redovni profesor, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
  • doc. dr Radivoj Prodanović, član, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • dr Desanka Cenić Milošević, redovni profesor, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
  • dr. stom. Ema Aleksić, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
  • Adam Malešević, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
  • dr Miloš Marković, redovni profesor, član, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
  • dr Miodrag Brzaković, vanredni profesor, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
  • dr Đurđica Vukajlović, vanredni profesor, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
  • dr Nataša Jovanović Lješković, vanredni profesor, član, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
  • dr Valentin Kuleto, docent, Fakultet savremenih umetnosti, Beograd
  • Bojana Pešut, dipl.pravnik, član, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • Zdravko Rodić, član, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

  Poslovi Saveta

  1. donosi Statut, na predlog Senata Univerziteta;
  2. donosi Strategiju obezbeđenja kvaliteta, na predlog rektora;
  3. donosi Osnovne zadatke i ciljeve Univerziteta;
  4. bira i razrešava rektora i na njegov predlog bira prorektore;
  5. donosi odluku o prijemu novih članova i osnivača u sastav Univerziteta, kao i odluku o njihovom istupanju, odnosno prestanku članstva u sastavu Univerziteta, na predlog Saveta osnivača;
  6. donosi akt kojim se utvrđuju uslovi i uređuje postupak za prijem novih članova u sastav Univerziteta;
  7. odlučuje po žalbi protiv prvostepenih odluka rektora;
  8. usvaja finansijski izveštaj, na predlog Senata;
  9. usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, na predlog Senata;
  10. utvrđuje visinu članarine fakulteta u sastavu Univerziteta, na predlog Senata;
  11. daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
  12. usvaja plan korišćenja sredstava za investicije, na predlog Senata;
  13. daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Univerziteta;
  14. donosi odluku o dodeli počasnog doktorata;
  15. obrazuje radna – pomoćna tela za obavljanje poslova i zadataka iz svoje nadležnosti;
  16. donosi odluku o visini školarine, na predlog Senata Univerziteta;
  17. donosi odluku o svakoj statusnoj promeni, promeni naziva i sedišta fakulteta u svom sastavu, uz saglasnost Saveta osnivača;
  18. daje saglasnost na statut fakulteta u sastavu Univerziteta;
  19. podnosi Savetu osnivača izveštaj o poslovanju;
  20. donosi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata;
  21. donosi Poslovnik o radu Saveta Univerziteta;
  22. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

  Sednice Saveta Univerziteta 2006-2010

  • I sednica Saveta Univerziteta 09.03.2006.godine
  • II sednica Saveta Univerziteta 11.05.2006.godine
  • III sednica Saveta Univerziteta 10.08.2006.godine
  • IV sednica Saveta Univerziteta 14.09.2006.godine
  • V sednica Saveta Univerziteta 15.11.2006.godine
  • VI sednica Saveta Univerziteta 22.03.2007.godine
  • VII sednica Saveta Univerziteta 03.05.2007.godine
  • VIII sednica Saveta Univerziteta 12.07.2007.godine
  • IX sednica Saveta Univerziteta 04.09.2007.godine
  • X sednica Saveta Univerziteta 12.09.2007.godine
  • XI sednica Saveta Univerziteta 02.10.2007.godine
  • XII sednica Saveta Univerziteta 08.11.2007.godine
  • XIII sednica Saveta Univerziteta 18.12.2007.godine
  • XIV sednica Saveta Univerziteta 04.02.2008.godine
  • XV sednica Saveta Univerziteta 25.06.2008.godine
  • XVI sednica Saveta Univerziteta 26.09.2008.godine
  • XVII sednica Saveta Univerziteta 21.01.2009.godine
  • XVIII sednica Saveta Univerziteta 28.04.2009.godine
  • XIX sednica Saveta Univerziteta 08.09.2009.godine
  • XX sednica Saveta Univerziteta 15.10.2009.godine
  • XXI sednica Saveta Univerziteta 30.10.2009.godine
  • XXII sednica Saveta Univerziteta 03.12.2009.godine
  • XXIII sednica Saveta Univerziteta 24.12.2009.godine
  • XXIV sednica Saveta Univerziteta 23.02.2010.godine
  • XXV sednica Saveta Univerziteta 27.04.2010.godine
  • XXVI sednica Saveta Univerziteta 19.05.2010.godine
  • XXVII sednica Saveta Univerziteta 13.07.2010.godine
  • XXVIII sednica Saveta Univerziteta 08.09.2010.godine
  • XXIX sednica Saveta Univerziteta 30.09.2010.godine

  Sednice Saveta Univerziteta 2010-2013

  • Konstitutivna sednica Saveta Univerziteta 15.10.2010. godine
  • II sednica Saveta Univerziteta 25.11.2010.godine
  • III sednica Saveta Univerziteta 02.02.2011.godine
  • IV sednica Saveta Univerziteta 20.04.2011.godine
  • V sednica Saveta Univerziteta 02.06.2011.godine
  • VI sednica Saveta Univerziteta 20.02.2012.godine
  • VII sednica Saveta Univerziteta 07.06.2012.godine
  • VIII sednica Saveta Univerziteta 06.12.2012.godine
  • IX sednica Saveta Univerziteta 27.12.2012.godine
  • X sednica Saveta Univerziteta 14.02.2013.godine
  • XI sednica Saveta Univerziteta 23.04.2013.godine
  • XII sednica Saveta Univerziteta 11.06.2013.godine
  • XIII sednica Saveta Univerziteta 30.09.2013.godine

  Sednice Saveta Univerziteta 2013-2017

  • Konstitutivna sednica Saveta Univerziteta 19.11.2013.godine
  • II sednica Saveta Univerziteta 25.02.2014.godine
  • III sednica Saveta Univerziteta 25.03.2014.godine
  • IV sednica Saveta Univerziteta 30.09.2014.godine
  • V sednica Saveta Univerziteta 26.02.2015.godine
  • VI sednica Saveta Univerziteta 23.06.2015.godine
  • VII sednica Saveta Univerziteta 24.09.2015.godine
  • VIII sednica Saveta Univerziteta 01.10.2015.godine
  • IX sednica Saveta Univerziteta 23.02.2016.godine
  • X sednica Saveta Univerziteta 29.03.2016.godine
  • XI sednica Saveta Univerziteta 21.04.2016.godine
  • XII sednica Saveta Univerziteta 21.06.2016.godine
  • XIII sednica Saveta Univerziteta 05.09.2016.godine
  • XIX sednica Saveta Univerziteta 30.09.2016.godine
  • Konstitutivna sednica Saveta Univerziteta 18.11.2016.godine
  • II sednica Saveta Univerziteta 23.02.2017.godine
  • III sednica Saveta Univerziteta 01.11.2017.godine
  • IV sednica Saveta Univerziteta 21.11.2017.godine
 • Stručni organ - Senat

  Članovi Senata

  • dr Mirko Kulić, redovni profesor, predsednik/rektor, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
  • dr Marko Carić, redovni profesor, član/prorektor za međunarodnu saradnju, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
  • dr Dragan Soleša, redovni profesor, član/prorektor za nauku, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • dr Desanka Cenić Milošević, redovni profesor, član/prorektor za nastavu, Stomatološki fakultet u Pančevu
  • dr Aleksandar Radovanov, profesor emeritus, član, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
  • dr Tamara Galonja Koghil, redovni profesor, član, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • dr Jovo Kolar, redovni profesor, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
  • dr Ankica Jakovljević, redovni profesor, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
  • dr Tomislav Brzaković, redovni profesor, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
  • dr Svetomir Minić, redovni profesor, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
  • dr Slaviša Stanišić, redovni profesor, član, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
  • dr Nataša Jovanović Lješković, vanredni profesor, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
  • mr Saša Filipović, redovni profesor, član, Fakultet savremenih umetnosti Beograd
  • dr Uroš Dojčinović, redovni profesor, član, Fakultet savremenih umetnosti Beograd
  • Ljiljana Lastić, član/student prorektor, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • Jelena Ilić, član, student, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
  • Marko Milosavljević, član, student, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • Nikola Jocić, član, student, Stomatološki fakultet u Pančevu
  • Pavle Brzaković, član, student, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu

  Poslovi Senata

  1. daje saglasnost na predlog teme doktorske disertacije i referat;
  2. donosi odluku o izboru u zvanje nastavnika;
  3. odlučuje o priznavanju strane visokoškolske isprave i vrednovanju stranog studijskog programa;
  4. razmatra i priprema odluke za Savet Univerziteta iz svoje nadležnosti;
  5. predlaže Savetu Univerziteta obrazovanje univerzitetskih centara;
  6. donosi Standarde i postupke za obezbeđenje kvaliteta, na predlog Komisije za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i poslova rada;
  7. utvrđuje predlog Statuta;
  8. predlaže Savetu visinu školarine;
  9. donosi program naučnih istraživanja čiji je institucionalni nosilac Univerzitet;
  10. donosi studijske programe svih nivoa studija;
  11. donosi odluku o raspisivanju konkursa za upis na studije;
  12. donosi opšta akta iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom;
  13. donosi Poslovnik o radu Senata;
  14. formira Komisiju za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i poslova rada;
  15. donosi kodeks profesionalne etike i pravila ponašanja na Univerzitetu;
  16. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

  Sednice Senata Univerziteta 2006-2010

  • I sednica Senata Univerziteta - 17.10.2006. godine
  • II sednica Senata Univerziteta - 10.11.2006. godine
  • III sednica Senata Univerziteta - 13.12.2006. godine
  • IV sednica Senata Univerziteta - 13.02.2007. godine
  • V sednica Senata Univerziteta - 22.03.2007. godine
  • VI sednica Senata Univerziteta - 04.04.2007. godine
  • VII sednica Senata Univerziteta - 09.05.2007. godine
  • VIII sednica Senata Univerziteta - 13.06.2007. godine
  • IX sednica Senata Univerziteta - 04.07.2007. godine
  • X sednica Senata Univerziteta - 12.07.2007. godine
  • XI sednica Senata Univerziteta - 12.09.2007. godine
  • XII sednica Senata Univerziteta - 02.10.2007. godine
  • XIII sednica Senata Univerziteta - 08.11.2007. godine
  • XIV sednica Senata Univerziteta - 18.12.2007.godine
  • XV sednica Senata Univerziteta - 04.02.2008.godine
  • XVI sednica Senata Univerziteta - 21.03.2008.godine
  • XVII sednica Senata Univerziteta - 23.04.2008.godine
  • XVIII sednica Senata Univerziteta - 28.05.2008.godine
  • XIX sednica Senata Univerziteta - 17.06.2008.godine
  • XX sednica Senata Univerziteta - 25.06.2008.godine
  • XXI sednica Senata Univerziteta - 26.09.2008.godine
  • XXII sednica Senata Univerziteta 03.12.2008.godine
  • XXIII sednica Senata Univerziteta 29.01.2009.godine
  • XXIV sednica Senata Univerziteta 27.02.2009.godine
  • XXV sednica Senata Univerziteta 28.04.2009.godine
  • XXVI sednica Senata Univerziteta 27.05.2009.godine
  • XXVII sednica Senata Univerziteta 25.06.2009.godine
  • XXVIII sednica Senata Univerziteta 23.09.2009.godine
  • XXIX sednica Senata Univerziteta 15.10.2009.godine
  • XXX sednica Senata Univerziteta 30.10.2009.godine
  • XXXI sednica Senata Univerziteta 15.12.2009.godine
  • XXXII sednica Senata Univerziteta 18.02.2010.godine
  • XXXIII sednica Senata Univerziteta 27.04.2010.godine
  • XXXIV sednica Senata Univerziteta, 23.06.2010.godine
  • XXXV sednica Senata Univerziteta 08.09.2010.godine

  Sednice Senata Univerziteta 2010-2013

  • Konstitutivna sednica Senata Univerziteta 25.11.2010. godine
  • II sednica Senata Univerziteta 02.02.2011. godine
  • III sednica Senata Univerziteta 20.04.2011. godine
  • IV sednica Senata Univerziteta 31.10.2011. godine
  • V sednica Senata Univerziteta 20.02.2012. godine
  • VI sednica Senata Univerziteta 17.04.2012. godine
  • VII sednica Senata Univerziteta 07.06.2012. godine
  • VIII sednica Senata Univerziteta 22.10.2012. godine
  • IX sednica Senata Univerziteta 14.02.2013.godine
  • X sednica Senata Univerziteta 23.04.2013.godine
  • XI sednica Senata Univerziteta 11.06.2013.godine
  • XII sednica Senata Univerziteta 30.09.2013.godine

  Sednice Senata Univerziteta 2013-2017

  • Konstitutivna sednica Senata Univerziteta 19.11.2013. godine
  • II sednica Senata Univerziteta 19.12.2013. godine
  • III sednica Senata Univerziteta 09.01.2014. godine
  • IV sednica Senata Univerziteta 25.02.2014. godine
  • V sednica Senata Univerziteta 25.03.2014. godine
  • VI sednica Senata Univerziteta 24.04.2014. godine
  • VII sednica Senata Univerziteta 02.06.2014. godine
  • VIII sednica Senata Univerziteta 26.08.2014.godine
  • IX sednica Senata Univerziteta 30.09.2014.godine
  • X sednica Senata Univerziteta 02.12.2014.godine
  • XI sednica Senata Univerziteta 26.02.2015.godine
  • XII sednica Senata Univerziteta 28.04.2015.godine
  • XIII sednica Senata Univerziteta 23.06.2015.godine
  • XIV sednica Senata Univerziteta 15.09.2015.godine
  • XV sednica Senata Univerziteta 13.10.2015.godine
  • XVI sednica Senata Univerziteta 24.11.2015.godine
  • XVII sednica Senata Univerziteta 24.02.2016.godine
  • XVIII sednica Senata Univerziteta 22.03.2016.godine
  • XIX sednica Senata Univerziteta 21.04.2016.godine
  • XX sednica Senata Univerziteta 21.06.2016.godine
  • XXI sednica Senata Univerziteta 22.09.2016.godine
  • III sednica Senata Univerziteta 26.04.2017.godine
  • IV sednica Senata Univerziteta 28.06.2017.godine
  • V sednica Senata Univerziteta 22.09.2017.godine
  • VI sednica Senata Univerziteta 19.10.2017.godine
  • VII sednica Senata Univerziteta 15.11.2017.godine
  • VIII sednica Senata Univerziteta 13.12.2017.godine
 • Studentski parlament

  Studentski parlament Univerziteta je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Univerzitetu. Članove Studentskog parlamenta Univerziteta bira Studentski parlament svakog fakulteta u sastavu Univerziteta.

  Članovi studentskog parlamenta

  Studentski parlament svakog Fakulteta u sastavu Univerziteta bira studente za Studentski parlament Univerziteta prema sledećem broju:

  • tri studenta sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu;
  • tri studenta sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu;
  • tri studenta sa Stomatološkog fakulteta u Pančevu;
  • dva studenta sa Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu;
  • dva studenta sa Farmaceutskog fakulteta, Novi Sad,
  • dva studenta Fakulteta savremenih umetnosti, Beograd.

  Mandat članova Studentskog parlamenta Univerziteta traje godinu dana.

  • Jelena Ilić, predsednik, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
  • Marko Milosavljević, zamenik predsednika, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • Marko Melar, član, Pravni fakultet za privredu i pravosudje u Novom Sadu
  • Tanja Ćirić, član, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
  • Kristina Uhelji, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • Dragana Moldovan, član, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • Nikola Jocić, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
  • Sanja Gligić, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
  • Stevan Despotović, član, Stomatološki fakultet u Pančevu
  • Pavle Brzaković, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
  • Goran Jocić, član, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
  • Tijana Grebić, član, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
  • Viktor Jeremić, član, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
  • Ana Antonić, Fakultet savremenih umetnosti, Beograd
  • Jelena Brdarić, Fakultet savrmenih umetnosti, Beograd

  Poslovi studentskog parlamenta

  1. donosi opšta akta o svom radu;
  2. bira i razrešava predsednika i zamenika;
  3. bira i razrešava studenta prorektora;
  4. bira i razrešava predstavnike studenata u Senat;
  5. donosi godišnji plan i program aktivnosti;
  6. objedinjuje i usklađuje rad studentskih parlamenata fakulteta u sastavu Univerziteta;
  7. radi na ostvarivanju studentske međuuniverzitetske i međunarodne saradnje;
  8. razmatra pitanja koja se odnose na: obezbeđenje i ocenu kvaliteta nastave, studijske programe, efikasnost studiranja, podsticanje naučnoistraživačkog rada studenata, zaštitu prava studenata i druga pitanja;
  9. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta.

PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g