Reč Rektora Univerziteta

Pri stvaranju institucija zasluge najčešće pripadaju pojedincima. Tako je Univerzitet Privredna akademija osnovan 2000. godine zahvaljujući vizionarskim idejama prof. dr Slavka Carića. Pogledi profesora Carića, kao vodećeg stručnjaka iz oblasti privrednog prava, ne samo na prostorima bivše Jugoslavije, nego i šire, dopirali su dalje od ostalih, te je zaključio da je ovom regionu potrebna jedna moderno koncipirana visokoškolska institucija. Osnivajući ovaj Univerzitet i trasirajući mu put, profesor Carić je pred svojim sledbenicima postavio visoke ciljeve.

prof mirko kulic
Prof. dr Mirko Kulić
Rektor

Kvalitetan sistem obrazovanja je jedan od ključnih preduslova za razvoj svakog društva, koje pretenduje da bude zasnovano na znanju. Zato je Univerzitet Privredna akademija postavio sledeće ciljeve: povećanje kvaliteta, usaglašenost studijskih programa s potrebama tržišta, povećanje efikasnosti studija i osavremenjavanje organizacije studija. Univerzitet je izgradio prepoznatljiv kvalitet i nastoji da nivo tog kvaliteta stalno povećava.

Na Univerzitetu se do kraja afirmišu sva proklamovana načela na kojima se zasniva visoko obrazovanje, a naročito princip o akademskim slobodama i autonomiji visokoškolskih ustanova. Univerzitet se zalaže da se u potpunosti uvažava i princip kojim se obezbeđuje ravnopravnost visokoobrazovnih ustanova, bez obzira na oblik svojine.

Studijski programi na Univerzitetu sačinjeni su na principima Bolonjske deklaracije, prilagođeni su zahtevima vremena i usaglašeni su sa savremenim dostignućima nauke. Pri kreiranju studijskih programa polazi se od stava da nema kvalitetnog znanja bez kvalitetnog obrazovanja. Studijske programe realizuju veoma kompetentni i afirmisani profesori, koji su se dokazali i u teoriji i u praksi. Kod njih je prisutan zavidan stepen profesionalnosti i odgovornosti prilikom prenošenja znanja na studente. Interaktivnom nastavom kod studenata se podstiče kreativnost. Stečeno znanje tokom studija omogućuje svršenim studentima da prepoznaju nove vrednosti i da budu nosioci novih ideja, koje će moći uspešno da sprovode u praksi. To dokazuje nekoliko generacija naših diplomiranih studenata koji su vrlo uspešni u kompanijama i institucijama u kojima rade.

Strateško opredeljenje Univerziteta je da se u potpunosti osposobi da može da odgovori na sve izazove novog vremena i da izgradi poziciju jedne od vodećih obrazovnih i naučnih institucija u ovom regionu, kao i da razvija saradnju, kako sa univerzitetima i drugim subjektima u zemlji, tako i na međunarodnom planu.

Veliki broj mladih i perspektivnih nastavnika i saradnika garant je razvoja Univerziteta i u budućnosti.


Prof. dr Mirko Kulić
PRVI PRIVATNI AKREDITOVANI UNIVERZITET U VOJVODINI!
ffns g
ffns g
mefl g
pravni g
fimek g
stomatoloski g